KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

İNTERKAP AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ
İNTERKAP AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (İNTERKAP AMBALAJ) olarak kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliği bizim için büyük önem taşımaktadır. Göstermiş olduğumuz bu önem, hem şirket politikamız hem de dürüstlük, saygı, şeffaflık gibi bizi biz yapan değerlerimizin bir yansıması olmasının yanı sıra, ilgili yasal mevzuat uyarınca da kanuni bir yükümlülüğümüzdür. İNTERKAP AMBALAJ  olarak müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve iş başvurusu yapan adaylarımızın bilgilerini koruma ve yasal mevzuata uyma adına gerekli her türlü idari ve teknik tedbiri almakta ve tüm çalışanlarımızın bu konuda gereken hassasiyeti göstermeleri için gerekli bildirimleri ve uyarıları yaparak bilgilerinizin korunması hususunu önemle göz önünde bulundurmaktayız.
İNTERKAP AMBALAJ, işbu Aydınlatma Metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek ve kişisel verilerin işlenmesi ve aktarılması amaçlarında gerçekleşecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutmaktadır. Yapılan güncellemeleri de bu sayfa üzerinden her zaman kolaylıkla takip edebileceğinizi sizlere bildirmek isteriz.
a) Veri Sorumlusunun Kimliği
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (6698 sayılı KVKK) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak İNTERKAP AMBALAJ tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.
b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
İnternet sitemiz üzerinden topladığımız ve bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz, yaptığınız iş başvurusu nedeniyle gerekli değerlendirmeler yapılabilmesi, başvurunuzun sonuçlandırılabilmesi ve gerektiğinde sizinle iletişime geçilmesi, başta İş Kanunu olmak üzere ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılması amaçlarıyla işlenecektir.
c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel hukuk kişilerine, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.
d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, İNTERKAP AMBALAJ tarafından yukarıda belirtilen amaçlarla kullanılmak üzere çeşitli kanallarla ve hukuki sebeplere dayanarak toplanabilmektedir. Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu metnin (b) ve (c) başlıklı maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
e) 6698 sayılı Kanun Kapsamındaki Haklarınız
Kişisel veri sahipleri olarak, 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesi uyarınca:
Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahip olduğunuzu belirtmek isteriz.
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi yazılı bir şekilde ik@interkap.com.tr e-posta adresine veya Hadımköy Mahallesi Elvan Sokak No:10 Arnavutköy 34555 İstanbul adresine iadeli taahhütlü mektupla iletmeniz durumunda şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.